0316 344632

Persstatement Horizon Groep 30 mei 2020

De afgelopen periode heeft Horizon telkens open, transparant en voortvarend gereageerd op mediavragen over corona en arbeidsmigranten. Het blijkt dat de negatieve beeldvorming over arbeidsmigranten en slechte huisvesting, vervoer en arbeidsomstandigheden desondanks in stand blijft, ook met de nuancering die Horizon hier frequent en onderbouwd aan heeft getracht te geven.

Met uitzondering van een toelichting op onderstaande specifieke punten, laat Horizon de (politieke) discussie vanaf nu graag over aan andere partijen. Binnen onze organisatie blijven wij ons samen met onze klanten inzetten voor goede arbeidsomstandigheden en het welzijn van onze medewerkers.

1.      Medewerkers van Horizon Groep die in quarantaine moesten verblijven, zouden mogelijk toch aan het werk zijn gegaan. Dit betrof medewerkers die in Duitsland woonachtig zijn.

Een aantal van onze medewerkers (in Duitsland woonachtig), zijn in verband met een corona besmette huisgenoot twee weken in quarantaine verbleven. Conform de aanwijzingen van de GGD duurde deze quarantaine tot en met 28 mei jl. Vanaf 29 mei zijn de betreffende medewerkers weer aan het werk gegaan. Deze medewerkers waren niet positief getest en zijn ook niet ziek of ziek geweest. In de loop van de ochtend, ruim na aanvang van hun werkdag, is door de Duitse autoriteiten aan de medewerkers en ons, als hun werkgever, kenbaar gemaakt dat de Duitse autoriteiten besloten hebben de quarantaine periode te verlengen. Daarbij werd door de autoriteiten zèlf al opgemerkt dat deze mededeling door hen te laat was gedaan. Correspondentie waar het bovenstaande uit blijkt, is in het bezit van o.a. De Gelderlander en de Stentor.

2.      Volgens het persbericht van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland van vrijdag 29 mei 17.00 uur, zou zij aan Horizon hebben opgedragen haar gehele administratie over te dragen, op straffe van een boete.

Dit bericht is door de Veiligheidsregio op haar website geplaatst op vrijdag 29 mei om 17.00 uur en was  daarvoor al mondeling gedaan aan media . Echter, pas om 18.25 uur op vrijdag 29 mei ontving Horizon voor het eerst een brief van de Veiligheidsregio. Tot dat moment is door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland wèl over, maar nimmer mèt Horizon gesproken of op enige andere wijze contact opgenomen.

In de brief van de Veiligheidsregio wordt vervolgens gevraagd om het volgende:

“Het is van het grootste belang dat de GGD beschikt over de gegevens van alle bij u in dienst zijnde personen die werkzaam zijn in de vleesverwerkende industrie binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Die gegevens zijn noodzakelijk voor het doen van deugdelijk bron- en contactonderzoek en ter controle van de reeds opgelegde verplichte thuisquarantaine.” (citaat uit de brief van de Veiligheidsregio)

Horizon heeft het overgrote deel van deze gegevens (betreffende medewerkers van Horizon bij Vion Groenlo) al eerder verstrekt via Vion, die deze informatie vervolgens met de GGD heeft gedeeld.  Er was geen enkele belemmering voor ons om deze nogmaals te verstrekken en tevens na te gaan of ook andere medewerkers van Horizon binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werkzaam zijn. Deze gegevens zijn intussen verstrekt op zaterdag 30 mei. Overigens had de Veiligheidsregio Horizon hiervoor de gelegenheid gegeven tot 2 juni 12.00 uur. Van vorderen of meenemen van de administratie is dan ook geen sprake geweest.

3.      De woonomstandigheden van medewerkers Horizon.

Voor medewerkers van Horizon geldt dat zij zelf kunnen kiezen/beslissen of zij in een eigen woonruimte verblijven, of via ons woonruimte huren. Voor alle woonruimte die Horizon aan haar medewerkers verhuurt, in Nederland en Duitsland geldt het volgende:

  • Al onze woonruimte (in Nederland en Duitsland) voldoet aan de eisen van de onafhankelijke Stichting Normering Flexwonen (SNF), want daar is Horizon bij aangesloten. De stichting stelt eisen, inspecteert en ziet toe op de kwaliteit van woonruimte van arbeidsmigranten.
  • De stichting is in overleg met de Rijksoverheid en heeft zelfs heel recent nog een bijdrage geleverd aan de discussie over Huisvestiging van arbeidsmigranten: https://www.normeringflexwonen.nl/nieuws/inbreng-snf-overleg-tweede-kamer-op-25-mei

Vanwege corona is Horizon van mening dat het wenselijk is om in deze specifieke omstandigheden meer ruimte te faciliteren dan volgens de reguliere eisen noodzakelijk is. Al enkele weken wordt er gezocht naar extra woonlocaties (mits deze aan de eisen voldoen) om waar nodig mensen ruimer te kunnen huisvesten.

4.      De vervoersomstandigheden van medewerkers Horizon.

Voor medewerkers van Horizon geldt dat zij zelf kunnen kiezen/beslissen of zij met eigen vervoer reizen of gebruik maken van onze zogeheten haal-en-breng service. Horizon verzorgt dit vervoer op basis van het volgende:

  • Sinds de uitbraak van corona is Horizon al met de andere werkgevers van de ABU, NBBU en COV in gesprek geweest over vervoer onder deze omstandigheden.
  • Tot afgelopen week is het gezamenlijk woonadres als vertrekpunt genomen. Met andere woorden: mensen die op een locatie gezamenlijk wonen, gedeelde leef- en verblijfsruimtes hebben en bovendien op dezelfde werklocatie werkzaam zijn, werden beschouwd als huisgenoten die gezamenlijk kunnen reizen.
  • De RIVM richtlijn die 1,5 meter voorschrijft, is immers van toepassing op gedeeld vervoer van personen die niet op één adres wonen.
  • Extra complex hierbij overigens is, dat in Duitsland weer heel andere regels gelden voor wat betreft het aantal inzittenden van een busje.

De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat Veiligheidsregio’s de richtlijnen niet overal op dezelfde wijze interpreteren en dus wisselend gehandhaafd wordt. Dat schept onduidelijkheid voor werkgevers zoals Horizon, die in verschillende delen van het land actief zijn. Om iedere discussie te voorkomen gaan wij nu van de meest strikte uitleg van de regels uit en volgen deze op. Al het vervoer van Horizon voldoet daarom per heden aan de RIVM richtlijnen, maximaal 2 personen in een auto, maximaal 3 personen in een bus, maximaal 12 personen in een touringcar en het dragen van een mondkapje indien dit wordt voorgeschreven.

5.      Overige aanwijzingen Veiligheidsregio

Uit de brief van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland:

“Daarnaast krijgt u, gelet op de hoge mate van besmettingsgevaar, van mij de opdracht om er per direct zorg voor te dragen dat alle eigen dan wel ingehuurde transportmiddelen voor het vervoer van medewerkers van al uw vestigingen ingericht zijn op basis van de hygiëne- en 1,5m afstandsmaatregelen van het RIVM.

Verder wordt u dringend verzocht om de huisvesting op humane wijze te regelen zodat alle betrokken medewerkers op een fatsoenlijke manier in quarantaine kunnen verblijven; zowel in Nederland als in Duitsland.”

Op het eerste punt is bij 4 al uitgebreid ingegaan. Voor wat betreft de hoge mate van besmettingsgevaar, roepen wij de GGD en Veiligheidsregio’s in het algemeen op om voortvarend zo veel mogelijk te gaan testen. Niet alleen in de vleessector, maar ook in andere sectoren en omstandigheden zodat een onderbouwd beeld ontwikkeld kan worden van de omstandigheden waaronder besmettingen plaatsvinden en het daarmee mogelijk maken eventuele extra maatregelen te nemen.

Voor wat betreft de oproep om huisvesting bij quarantaine op humane wijze te regelen: Het gebruik van deze terminologie is onnodig omdat – zoals onder 3. is toegelicht – onze huisvesting voldoet aan alle van overheidswege opgelegde regels èn de aanvullende kwaliteitseisen van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Bij quarantaine gelden geen aanvullende regels of richtlijnen. Bovendien ontbreekt in de brief met deze formulering van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland volledig waaruit de kwalificatie van humaan dan zou moeten bestaan en waar dat nu niet het geval zou zijn.

6.      Feiten en cijfers

Feiten & cijfers Horizon Groep (opgericht in 1998)

 

Aantal medewerkers van Horizon Groep totaal

Ca 8.000

Opgericht in 1998

 

Bestaande uit o.a. HMS en Flexcraft Group

 

Arbeidsvoorwaarden medewerkers HMS: conform COV CAO Vleessector

 

Arbeidsvoorwaarden medewerkers Flexcraft Group: conform NBBU

 

Woonlocaties NL/DU, conform richtlijnen Stichting Normering Flexwonen (SNF)

 

Aantal medewerkers HMS en Flexcraft Group positief getest op corona

90*

*Betreft periode sinds uitbraak Corona tot en met 30 mei 2020, exclusief besmettingen Groenlo waarvoor van de GGD tot heden geen opgave is ontvangen.

                                                                                                                                                                                                                      

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Namens de directie van Horizon Groep is dit statement opgesteld. Hierop wordt geen nadere toelichting gegeven.

Miranda Post - Woordvoerder Horizon Groep a.i.

info@horizongroep.eu

0316 344632